REGULAMIN SHAPECLINIC – BON PODARUKOWY

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

1.Bon Podarunkowy– karta typu „prepaid” o wartości ustalanej przez Klienta w momencie zakupu, na kwotę z przedziału 100zł - 6 000zł. Bon Podarunkowy uprawnia jego Posiadacza do wymiany na dowolny zabieg w ShapeClinic.

2.Dowód Płatności– paragon fiskalny lub wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności kartą.

3.Dział Obsługi Klienta– punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną lub e-mailową w dni robocze w godz. 10:00-18:00. Telefon: +48 696 674 764, email: elblag@shapeclinic.pl

4.Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5.Użytkownik– każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.shapeclinic.pl ;

6.Klient– osoba nabywająca Bon Podarunkowy w gabinecie ShapeClinic lub za pośrednictwem witryny internetowej www.shapeclinic.pl.

7. Bony podarunkowe są dystrybuowane pod różnymi postaciami:

 1. e-Bon podarunkowy- elektroniczny bon do samodzielnego wydrukowania. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Bon podarunkowy w formie karnetu– najbardziej elegancka i „prezentowa” bony, gotowy do wręczenia Bon (w formacie A5). Dostępny do odbioru w gabinecie ShapeClinic.

 

8.Posiadacz Bonu– osoba dysponująca Bonem, uprawniającym do realizacji Usługi.

9.Usługa– każde działanie podejmowane przez ShapeClinic na rzecz Posiadacza Bonu.

10.Własny Punkt Dystrybucyjny– gabinet ShapeClinic zajmujący się bezpośrednią dystrybucją Bonów Podarunkowych.

11.Regulamin– niniejszy Regulamin dystrybucji Bonów Podarunkowych, prowadzonej przez firmę ShapeClinic by Natalia Filckowska

12.Serwis shapeclinic.pl– internetowy system dystrybucji  Bonów Podarunkowych, udostępniony na stronie www.shapeclinic.pl. Serwis umożliwia obsługę proces składania zamówień, płatności oraz odbioru Bonów Podarunkowych.

13. ShapeClinic – ShapeClinic by Natalia Filckowska ul. Garbary 14, 82-300 Elbląg, NIP: 578-288-55-11

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Bonów Podarunkowych z wykorzystaniem Serwisu shapeclinic.pl oraz Własnego Punktu Dystrybucyjnego.

2. Przed nabyciem Bonu na stronie www.shapeclinic.pl, lub we Własnym Punkcie Dystybucyjnym, Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy.

4. Shapeclinic.pl prowadzi sprzedaż Bonów we własnym imieniu.

5. Okres ważności Bonów wynosi 6 miesięcy. Wyjątkiem są oferty znajdujące się w kategorii „Last Minute”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi.

6. Ważność Bonów liczona jest od momentu dokonania płatności.

7. Za moment dokonania płatności uznaje się:

 1. chwilę zaksięgowania wymaganej kwot a rachunku bankowym ShapeClicic,
 2. chwilę dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi Własnego Punktu Dystrybucyjnego.

8. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi, okres ważności Bonów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności, Serwis Shapeclinic.pl każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

9.Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia okresu ważności o max. 3 miesiące. Przedłużenie bonu kosztuje 100 zł brutto. Przedłużenia bonu dokonać można dopiero po 3 miesiącach od daty jego zakupu oraz w dowolnym momencie w ciągu następujących 3 miesięcy od momentu wygaśnięcia.

 

III. Warunki korzystania z serwisu

1. ShapeClinic zapewniają Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.shapeclinic.pl, realizację uprawnień wynikających z:

 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektrponiczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
 3. rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to:

 1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;
 2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
 3. włączona obsługa Java Script oraz cookies;
 4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Proces dystrybucji Bonów za pomocą Serwisu Shapeclinic.pl, składa się z następujących etapów:

 1. wybór oferty;
 2. proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);
 3. podania danych identyfikacyjnych
 4. wybór sposobu płatności za Bon.
 5. Zapłata za bon

4. Bony w formie karnetu przygotowywane są na specjalne życzenie Użytkownika, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu tego z Działem Obsługi Klienta.

5. Płatności mogą dokonać Użytkownicy niezarejestrowani (wymagane jest podanie adresu e-mail) lub Użytkownicy zarejestrowani (osoby posiadające już swoje konto w Serwisie Shapeclinic.pl).

6. ShapeClinic nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia (w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym),a także niezabezpieczenia konta e-mail, na który bon zostanie przesłany.

7. Dostępne w Serwisie Shapeclinic.pl metody dostawy Bonów to:

 1. e-Bon Podarunkowy - plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;
 2. odbiór osobisty Bonu Podarunkowego w formie karnetu w punkcie Obsługi Klienta tj. w gabinecie ShapeClinic przy ul. Garbary 14 82-300 Elbląg w dni robocze od 10:00-18:00, po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym .

 

8. Warunkiem nabycia  Bonu jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.

9. Dostępne w Serwisie Shapeclinic.pl formy płatności to:

 1. system płatności internetowych PayU – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma płatności);
 2. płatność gotówką- kwota, którą należy uiścić w momencie osobistego odbioru w Shape Clinic ul. Garbary 14, 82-300 Elbląg

10. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 3 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.

11. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Bonu, w formie i w sposób ustalony przez ShapeClinic, po uprzednim przedstawieniu przez Użytkownika/Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Bonu jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

 

IV. Zabezpieczenie bonu

1. Bony zabezpieczone są za pomocą unikalnego 5- lub 6-cyfrowego numeru bonu.Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Bon można wykorzystać tylko jeden raz, w momencie realizacji usługi.

 

V. Realizacja Usługi

1. Bony są imienne lub bezimienne i zawierają cenę. Do ich realizacji wymagany jest również 5 lub 6-cyfrowy kod.

2. Posiadacz Bonu w większości przypadków ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla siebie dniu, jednakże należy dokonać rezerwacji terminu wizyty, telefonicznie lub osobiście w siedzibie ShapeClinic.

3. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Bonu zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z ShapeClinic.Dane kontaktowe do ShapeClinic (numer telefonu lub adres e-mail) znajdują się na Bonie.

4. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Bonu zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi wydrukowany e-Bon Podarunkowy lub Bon Podarunkowy w formie karnetu z czytelnym numerem bonu.

5. W odniesieniu do części Usług, których realizacja może zależeć od wieku uczestnika może wymagać okazania stosownego dokumentu, a Posiadacz Bonu ma obowiązek go przedstawić.

6. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę dokumentów, o których mowa w pkt 5, ShapeClinic może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

7. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Bonu o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg ShapeClinic nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

 1. nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;
 2. nagła choroba personelu;
 3. nieprzewidziane wypadki losowe.

8. W sytuacjach określonych w pkt 7, klient ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić kupon na inną usługę w firmie ShapeClinic.

9. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

 1. odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 2. żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora.
 3. odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. W sytuacjach określonych w pkt 6 i w pkt 9, Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

VI. Zwroty i reklamacje

1. Zwrotu Bonu, zakupionego przez serwis www.shapeclinic.pl bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia przez serwis.Wrunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności.

Zwrotu można dokonać :

 1. drogą elektroniczną – poprzez lub wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego

formularza na adres elblag@shapeclinic.pl

 1. osobiście – poprzez pozostawienie pracownikowi Własnego Punktu Dystrybucyjnego kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza (formularz dostępny również na miejscu).

2. Bon zakupiony we Własnym Punkcie Dystrubucyjnym nie podlega zwrotowi,ani wymianie.

3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Bonu w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany.

4. Po upływie 14 dni od daty zakupu:

1. Zwrot jest niemożliwy.
2. Wszelkie zwroty rozpatrywane są na podstawie reklamacji.
3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta

5. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną – poprzez lub wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego

formularza na adres elblag@shapeclinic.pl

 1. osobiście – poprzez pozostawienie pracownikowi ShapeClinic kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza (formularz dostępny również na miejscu).

6. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji ShapeClinic dokonuje włącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Bonu, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

 1. dokonania rejestracji w Serwisie shapeclinic.pl
 2. realizacji zamówienia;
 3. obsługi zwrotów i reklamacji;
 4. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne. Super Prezenty mogą wymagać ich potwierdzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

4. Shape Clinic nie udostępniaja danych osobowych Użytkowników/Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

5. Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z ShapeCLinic w celu realizacji bonu.

 

IX. Odpowiedzialność

1. ShapeCLinic ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Bonu.

2. ShapeClinic zastrzega prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku. W szczególności mają tutaj zastosowanie sytuacje, w których dochodzi do:

 1. zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

3. W przypadkach określonych w pkt 2 ShapeClinic zobowiązują się do rekompensaty lub odszkodowania wobec Posiadacza Bonu poprzez wymianę Bonu na inny (za zgodą jego Posiadacza), bądź zwrotu całości sumy na jaką opiewał Bon w dniu jego nabycia.

4. Niewykorzystanie Bonu w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. ShapeClinic nie ponoszą odpowiedzialności za Bony, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Bonu Użytkownikowi/Klientowi.

 

X. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem ShapeClinic starają się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

USŁUGI DODATKOWE

Okres ważności Voucherów wynosi 3 miesiące od dokonania płatności.

Wyjątkiem są oferty znajdujące się w kategorii „Last Minute”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi świadczonej przez Organizatora, okres ważności Bonu może być krótszy. ShapeClinic każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.